مجله اینترنتی رمز موفقیت

مرد ثروتمندی پسرش را به یک روستا فرستاد و…

یک مرد ثروتمند چینی پسرش را به یک روستا فرستاد تا فقر را از نزدیک تجربه کند. پسرش به مدت سه روز در کنار یک خانواده روستایی زندگی کرد، و هنگامیکه به خانه برگشت مکالمه زیر را با پدرش داشت: پدر پرسید : خوب چطور بود؟ پسر