به عنوان کسی که اولین میلیون دلارش را قبل از سی سالگی محقق کرد، این سوال که چگونه یک جوان میلیونر شویم همواره از من پرسیده می‌شود. متاسفانه من هیچ نوع جادویی بلد نیستم تا بلافاصله موفقیت را برایتان ظاهر کنم.

اگر یک حقیقت جهانی وجود داشته باشد، این است که همه بدنبال زود ثروتمند شدن هستند. به همین دلیل معلوم می‌شود که چرا اکثریت مردم دوست دارند باور کنند که یک شاهزاده نیجریایی با آدرس ایمیل خود آن بیرون آماده و بدنبال ارسال پول برای آنان است.